publisert av den under Historiske Print

Sørumsand og Omegn Vel fra 1961 til 1982


../innovaeditor/assets/gamle_bilder/festiviteten2.jpg
Sørumsand og Omegn Vel ble etablert som en upolitisk sammenslutning av stedets fastboende i 1934. Formålet var ”å fremme stedets interesser til beste på alle områder. I Sørums lokalhistoriske arkiv finnes styrets protokoll for perioden 1961 til 1982. I forbindelse med at bind 3 av Sørum bygdebok kommer ut i desember, presenterer vi her i SørumSpeilet litt av innholdet for de 20 åra protokollen omhandler.
På årsmøtet våren 1961 ble det valgt følgende styre i Sørumsand og Omegn Vel: Odd Wölner som formann, Alf Nicolaysen som nestformann, Hans Bernhard Östby som sekretær og Amalie Heggelund og Torgeir Steen som styremedlemmer. Det var gatebelysningen på Sørumsand som hadde høyest prioritet i styret. Sven Westby påtok seg å lede dette arbeidet. Det ble gatelys i vegen opp til rekkehusene på Vestby og ved Eriksen og Börrud. Det ble satt opp to lamper på vegen melloSm Engebretsen og Karlsen, og ei lampe i svingen ved Viken i Sennerudfeltet. 

På et medlemsmøte på Festiviteten 15. oktober 1961 hvor ca. 20 medlemmer av vel’ets 560 medlemmer hadde møtt fram, ble det diskutert hvilke vegnavn Sørumsand nå burde få. Utrolig nok ble det enighet om forslag til navn på de fleste veger, og disse forslagene ble kunngjort i lokalpressen med oppfordring til å komme med klager eller nye forslag. Styret samordnet det hele og sendte kommunen et omforent forslag til vegnavn på Sørumsand 22. februar 1962.

Styret sendte i 1961 postmesteren i Lillestrøm en søknad om postombringelse på Sørumsand. Ellers hadde styret arrangert dugnad på ”Stranda” og vært behjelpelig med bygging av en krokketbane der.

Det var Sørumsand og Omegn Vel som hadde ansvaret for filmframvisningene på Festiviteten, og H. Fossum ble enstemmig gjenvalgt som kinobestyrer på årsmøtet i 1962. Det ble også enstemmig besluttet å overrekke Nils Nafstad en erkjentlighetsgave i forbindelse med at han hadde vært billettselger ved kinoen i 25 år. På et styremøte samme høst ble billettprisen forhøyet til to kroner for voksne og ei krone for barn.

På årsmøtet i 1962 gikk Amalie Heggelund inn som nestformann, mens Alf Nicolaysen overtok som sekretær. Som nye styremedlemmer ble Olaf Nafstad og Gunnar Engebretsen valgt. Styret sørger i 1962 for lys i Lystadbakken, og Olaf Nafstad nevnes for stor innsats i denne forbindelse.

På årsmøtet i 1963 la styret fram forslag om at kontingenten skulle være for en husstand, mens det tidligere hadde vært individuelt medlemsskap. Det ble vedtatt at kontingenten for en husstand skulle være 5 kroner, og at enslige (presisert som ikke gifte) skulle betale 3 kroner i årlig kontingent.

Systemet med kontingentinnkreving er for øvrig et kapittel for seg sjøl. Sørumsand var delt inn i 14 relativt små distrikter, fra Bingen i vest til Lystad i øst. Og i hvert av disse distriktene ble det på årsmøtet valgt en kontingentoppkrever.

Pengene skulle komme godt med. Kinobestyrer Halvdan Fossum orienterte nemlig på årsmøtet i 1963 om behovet for fornying av kinoens avspillingsmaskin. Han anbefalte å gå til innkjøp av ”Kinomaskop” til en pris av 15-17.000 kroner. Og dette ble vedtatt. Og Erling Martinsen, som også hadde vært ansatt ved kinoen i 25 år, ble overrakt en krystallbolle med inskripsjon av formannen, Odd Wølner, som dette året ikke tok gjenvalg.

Som ny formann ble valgt Eigil Johansen. Og til erstatning for Gunnar Engebretsen ble Helge Bråten valgt som styremedlem. Ellers ble styret gjenvalgt.

 

Jubileumsfest og valgforviklinger

14. september 1964 var det 30 år siden Sørumsand og Omegn Vel ble dannet, og det ble arrangert jubileumsfest på Festiviteten med 100 deltakere lørdag 19. september. Det var festkomitéen med Hans Samuelsen (med frue) som formann som hadde ansvaret for arrangementet. Og det vanket hilsningstaler fra ordføreren, nabovelforeninger og andre foreninger på stedet. Æresgjest var velforeningens første formann, lærer Karl Stokke.

På årsmøtet våren 1965 takket Eigil Johansen av som formann etter to år, og valgkomitéen foreslo Sigurd Solvang for to år. Han var imidlertid ikke til stedet på årsmøtet, og sendte umiddelbart et brev til Eigil Johansen, hvor han nektet å påta seg vervet som formann i Sørumsand Vel. Han fortalte at han var spurt om å ta oppgaven fra valgkomitéen, men hadde nektet. Han hadde imidlertid sagt seg villig til å være styremedlem.

Sammen med Eigil Johansen drøftet så styret den vanskelige situasjonen som hadde oppstått, og valgte følgende løsning: Øivind Bråthen ble valgt til nestformann, og dermed også konstituert formann. Helge Bråthen ble valgt som sekretær. Som konstituert styremedlem fra varamannsrekka ble Olaf Fagersand valgt. Som ordinære styremedlemmer fungerte Amalie Heggelund og Anne K. Østby.

Vel’et hadde flere gang purret på kommunen for å få satt opp vegskilt etter den planen en hadde utarbeidet. 16. februar 1966 vedtok endelig formannskapet å bevilge kr. 5.100,- til å sette opp skilt på de ”døpte” veger på Sørumsand. På årsmøtet våren 1966 fikk styret i oppdrag å nedsette en komité for å ta seg av spørsmålet om nummerering av husene på stedet.

Øivind Bråthen ble gjenvalgt som formann for ett år, mens Hans Underdal ble valgt som nestformann. Som styre-medlemmer ble Helge Bråten, Gerd Johnsen og Eivind Kopperud valgt.

30. november 1966 drar tre av styrets medlemmer på befaring langs stranda ved Glomma. De har hørt nyss om at kommunen vil bygge ut et areale fra Einar Bakke til Lenseberget ved Bingsfoss Ungdomsskole. De tre fant området så naturskjønt at de fant det riktig å sende et brev til kommunen om at området burde legges ut som friareale. En større befolkningstetthet krever større friarealer, mente Sørumsand og Omegn Vel.

Ellers viste velforeningen i perioden at de også kunne fungere som ombud for enkeltmedlemmer. Et av medlemmene klaget over at det ikke ble tømt søppel hos ham. Formannen kontaktet både tilsyns-mannen og renovasjonsmannen uten at det kom til enighet. Styret fant da at dette ikke lenger var en vel-sak, og sendte et brev til kommunen om spørsmålet.
 

Slutt på bad og kinodrift på Festiviteten

På årsmøtet våren 1967 ble Ludvig Heggelund valgt til formann. Hans Underdal fortsatte som nestformann, Eivind Kopperud ble valgt til sekretær og Øivind Bråthen og Gerd Johnsen til styremedlemmer. Dette innleder en fireårsperiode med stor stabilitet i styret.

Sørumsand og Omegn Vel disponerte kjelleren i Festiviteten, hvor det var innredet et folkebad. I mellomkrigstida var det slett ikke alle som hadde installert bad hjemme. Fra 1962, som vår protokoll omfatter, hadde imidlertid dette badet vært stengt. Og styret hadde heller ikke mottatt klager på dette. På årsmøtet i 1969 ble det endelig bestemt å nedlegge badet, og styret får fullmakt til å leie ut lokalet til rørlegger Harsheim. På årsmøtet i 1971 ble det vedtatt å melde vel’et ut av Norges Badeforbund.

På årsmøtet 1970 var Harald Haugli blitt valgt til formann i Sørumsand og Omegn Vel. Han ble i 1971 etterfulgt av Hans W. Jacobsen, som i styret fikk med seg Arne Ingjer, Oddvar Ruud, Einar Bakke og Kristian Grøndal. Bare 13 av foreningens 625 medlemmer hadde møtt fram på årsmøtet 28. mai 1971. I en notis i Akershus Arbeiderblad gir det nye styret håp om at det vil bli mulig å blåse litt mer liv i Vel-foreningen. På styremøtet 6. desember 1971 måtte imidlertid styret vedta å innstille kinodriften på grunn av manglende lønnsomhet. En medvirkende årsak var nok også at både kinosjef og maskinist hadde sagt opp sine stillinger. På medlemsmøtet 19. oktober 1972 ble det vedtatt å selge kinoutstyret for kr. 7.500,- til leverandøren.

På et medlemsmøte 21. oktober 1971 møtte det imidlertid 25 medlemmer. Hovedgrunnen var trolig planene om en ny gjennomfartsåre gjennom Sørumsand. Planen var å bygge en veg fra apoteket via idrettsparken og videre under jernbanelinja og opp til Østby. Styret fikk fullmakt til å sende et protestskriv til vegmyndighetene mot dette forslaget. Den eneste riktige løsning på vegspørsmålet var etter vel’ets mening å utvide den eksisterende jernbane-undergangen. Til et medlemsmøte i oktober 1972 for å drøfte samme sak, møtte det imidlertid fram bare to medlemmer. 

Kommunen tar ansvar for veglys

På årsmøtet1972 ble Karl Nafstad overrakt et beger i tinn som takk for sin innsats som kasserer for Sørumsand og Omegn Vel gjennom nærmere 40 år. Hans Samuelsen erstattet Einar Bakke som styremedlem. Som ny kasserer ble Oddvar Ruud valgt.

Sommeren 1972 gjennomførte vel-foreningen en dugnad for å opparbeidet et grøntanlegg utenfor A/S Festiviteten. Kostnadene for arbeidet ble delt mellom de to organisasjonene.

Sørumsand og Omegn Vel hadde tidligere tegnet ansvarsforsikring i selskapet Zürich for jernbaneovergangen på Sørumsand stasjon. I 1968 var premien blitt hevet fra kr. 60,- i året til kr. 300,-. I 1972 vil imidlertid NSB stenge overgangen. Arbeidet med den planlagte persontunnelen ved stasjonen er også stoppet. NSB anbefaler alle å benytte riksveg 172, til tross for den daværende undergangens tilstand.

Vegbelysning har vært et hovedarbeidsområde for velforeningen. På ekstraordinær generalforsamling 25. januar 1973 framsettes det nå et forslag fra styret som er svært omfattende: Det foreslås å ta opp et lån i Bergens Privatbank på kr. 110.200,- til nytt lysanlegg på riksveg 171 fra Valsmoen til Orderudvegen og på riksveg 172 fra Essostasjonen til Østby skole. Sørum kommune garanterer for at avdrag og renter til lånet er nedbetalt etter vedtak i kommunestyret 25. oktober 1972.

Høsten 1973 blir den aktive formannen Hans W. Jacobsen alvorlig syk, og Oddvar Ruud må overta. Atle Stykket overtok som kasserer. På årsmøtet våren 1974 blir Oddvar Ruud valgt til å fortsette som formann for to nye år. 

I 1974 kommer planene for å bygge en helt ny drabantby ved Varsjøen opp, og Sørumsand og Omegn Vel får spørsmål fra Miljøverndepartementet om hvordan en stiller seg til dette. Vel’et markerer klar motstand mot slike utbyggingsplaner. De støtter kommunens planer om en naturlig videreutvikling av Sørumsand som kommunesenter. 

Ved 40-årsjubiléet i 1974 inviterte styret til middag på Festiviteten 12. oktober. Det var tradisjonell meny med skinkesteik med grønnsaker og iskake til dessert. Sverre Zackariassen fortalte om vel’ets tilblivelse. Alf Nicolaysen var toastmaster.

 

Velringen

På årsmøtet i 1975 ble Einar Kvistnes valgt til ny formann. Han ble gjenvalgt året etter, da kun 12 medlemmer hadde møtt opp til årsmøtet på Festiviteten. Marit Egeberg ble valgt til sekretær.

Våren 1976 presenteres vi i den sirlig førte håndskrevne protokollen for en ny institusjon: Velringen. Det startet 6. april, da representanter for bygdas ti velforeninger møttes på Vesterskaun skole for å etablere en felles organisasjon som skulle være bindeledd mellom velforeningene og kommunen. Nytt møte ble holdt 29. april på Rånåsfoss, der det ble valgt et arbeidsutvalg med Daniel Braudvoll fra Lundermoen Vel som formann.

I Sørumsand og Omegn Vel hadde en møte med kommunen og e-verket 8. juni, der ordfører Feby orienterte om belysningen generelt på Sørumsand og Kvistnes redegjorde for behovet for vegbelysning i Skolevegen spesielt. Det var enighet om at E-verket skulle stille regningene for utbedringsarbeidene til kommunen, men at de først skulle signeres av Vel’et. Styre-formann Mjølner i E-verket uttrykte sin forundring over at det ikke var kommet til enighet om en slik ordning tidligere.

På et møte 10.november kommer det tydelig fram at det er vegbelysningen som er hovedpunktet for Velringen også. En ber om et møte med Sørum kommune der følgende tre krav står sentralt: 1) Kommunen overtar vedlikeholdet av vegbelysningen. 2) Sørum kommune bør hvert år bevilge et beløp til ny vegbelysning, og Velringen foretar prioriteringen. 3) Det utarbeides retningslinjer for utbygging av veglys.
Sørumsand og Omegn vel hadde fortsatt suksess med sine festlige sammen-komster, der damegruppa var sentral. 13. desember 1975 var det medlemsfest på Festiviteten med 75 deltakere. På formiddagen samme dag hadde damegruppa hatt ”minimesse” to steder i sentrum som innbrakte 2500 kroner. Og på festen stod de for utlodning og salg av nisseluer.

28. februar 1976 ble det arrangert en vellykket skuddårsfest med 80 deltakere. Damegruppa loddet ut et sengeteppe, som innbrakte 2000 kroner til vel-kassa.

På årsmøtet 30. mars var imidlertid bare 12 frammøtte, til tross for at det var hengt opp 35 oppslag på sentrale steder. Bygningsrådet hadde utarbeidet en disposisjonsplan for Sørumsand, som det ble orientert om på et møte 4. juni 1976. Etter at kommunen hadde frafalt forslaget om ny industriutbygging på Lillejordet og generelt gikk inn for en moderat utbygging av tettstedet, var velforeningens tidligere ankepunkter bortfalt.
 

Ny tillitsmannskrise og slutt

På årsmøtet 22. mars 1977 var det igjen bare 12 frammøtte medlemmer. Og da ingen ville ta over etter Kvistnes som formann, ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte. Heller ikke der hadde valgkomitéen funnet en ny formannskandidat. Og det ble vedtatt at styret skulle sende ut en informasjon om situasjonen til medlemmene. Først i september blir det opplyst at Otto Heramb er villig til å påta seg vervet.

På initiativ fra Naturvernforeningen ble det foreslått å etablere en spaserveg langs Glomma fra Jentoft videregående skole til Fyensand. Lillemor Wølner, Einar Bakke, Morten Svendsen og Olaf Hellerud ble oppnevnt fra Vel’et. Gunnar Hellerud representerte kommunen.

På årsmøtet i 1979 oppstod samme problem som to år tidligere når det gjaldt formannsvalget. Nå ble det foreslått at foreningen på grunn av manglende interesse hos medlemmene midlertidig skulle legges ned, men at det skulle innkalles til nytt årsmøte i 1980. Som motforslag ble det foreslått nytt årsmøte om 14 dager. Det siste forslaget fikk flertall, og på det nye årsmøtet ble Petter Quisgaard valgt til formann, Inger Løkken til sekretær og Eve Winding Sørensen til kasserer.

På årsmøtet i 1980, som ble holdt på musikkrommet på Bingsfoss ungdomsskole, møtte det bare sju medlemmer i tillegg til styret. På årsmøtet 19. mai 1981 møtte det tre medlemmer i tillegg til styret. På års-møtet 25. mai 1982 møtte det tre styre-medlemmer og et ordinært medlem. Møtet ble omgjort til styremøte. Den siste inn-tegning i protokollen lyder slik: ”Det ble vedtatt å innkalle til ekstraordinært årsmøte i september. Vellet vil bli å betrakte som hvilende inntil da. P.Q. PS: Formannen innkaller til styremøte før dette.”

En kan vel med dette si at Sørumsand og Omegn Vel ”sovnet stille inn” sommeren 1982. Men styreprokollen forteller likevel om vitalitet og pågangsmot like til det siste. Fra kommunen var det kommet forslag om en musikkpaviljong på plenen mellom rådhuset og riksvegen. Vel’et utlyste arkitektkonkurranse, som ble vunnet av arkitekt Ottar Wærhaug. En ekstrapremie ble tildelt klasse 6A ved Sørumsand skole for god deltakelse.

Våren 1982 gjennomførte styret en spørreundersøkelse blant medlemmene. Bare 29 av 600 utsendte skjemaer ble returnert. De tre viktigste sakene som ble prioritert var 1) Oppsetting av benker (23), 2) Forskjønnelse av bygda (20) og 3) Veg-belysning (19). Kun 2 medlemmer hadde satt kryss i rubrikken for ”å være aktiv”.

Svein Sandnes

Oppdatert: 08-11-2007

permalink: permalink -- -- visits: 4789 tagged: • Sørumsand • Sørumsand og omegn vel • Festiviteten 
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
Rusletur på Valsmoen 14. juni 
neste
Sørum-Speilet nr. 5/2007


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

Juli 2018 (1)
April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)